แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ชุด แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1. ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีฐานะเป็นตามข้อใด ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) สหการ ค) สหกรณ์ ง) นิติบุคคล จ) องค์กรอิสระ 2. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน 3. สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีเขต ติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดย ตราเป็นกฎหมายใด ก) ประกาศจังหวัด ข) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ง) พระราชกฤษฎีกา จ) พระราชบัญญัติ 4. สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปี เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลได้ ก) 1 ปี ข)...